Termini

BauArt – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BauArt”;

VDAR – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula;

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

Darbinieki – Visi BauArt darbinieki, kā arī personas, kurām ar BauArt ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai uzņēmuma līgums.

Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;

Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi BauArt klienti un BauArt Darbinieki.

Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;

Apstrādes ierobežošana – uzglabātu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē;

Lai nodrošinātu BauArt Datu subjektu privātumu un pienācīgu personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu, BauArt ir izstrādājusi Privātuma politiku ar mērķi sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, Datu subjekta tiesībām saistībā ar tā personas datu apstrādi.

Pārziņa kontaktinformācija

1. Pārzinis ir SIA BauArt (turpmāk – BauArt), vienotās reģistrācijas Nr. 41203023399, juridiskā adrese Zemeņu iela 7, Talsi, LV-3201.
2. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, vērsties pie: Eva Grintāle, Tel. Nr. 22302822, e-pasts – eva@bauart.lv. Pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 27. punktu.

Piemērojamie tiesību akti

3. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (VDAR);
4. Fizisko personu datu apstrādes likums;
5. Būvniecības likums;
6. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”
7. Ministru kabineta 07.04.2015. noteikumi Nr. 167 “Noteikumi par darbinieku apliecībām”

Privātuma politikas piemērošana

8. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
8.1. Fziskām personām, t.i. BauArt klientiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem klientiem); datu apstrādātājiem, kuri saņem vai nodod datus, vai ir jebkādi citādi iesaistīti pakalpojumu sniegšanas procesā, un kuri nepieciešami, lai fiziskai personai (klientam, pakalpojumu saņēmējam) tiktu nodrošināta pienācīga pakalpojuma sniegšana; kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod jebkāda veida fizisko personu datus (piemēram, kontaktinformāciju) BauArt.
8.2. BauArt telpu apmeklētājiem un būvobjektā esošām personām, kuras, citastarp, var tikt pakļautas BauArt telpās vai būvobjektā veiktai videonovērošanai drošības apsvērumu dēļ.
8.3. BauArt tīmekļa vietnes apmeklētājiem.
9. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, u.c.) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Apstrādājamie personas dati

10. BauArt rīcībā var atrasties sekojoši personas dati:
10.1. Klientu, darbinieku, pakalpojumu sniedzēju un trešo personu vārds, uzvārds;
10.2. Personas kods;
10.3. Dzīvojamās adrese;
10.4. Juridisko personu, darbinieku telefona numurs un e-pasts;
10.5. Klientu un darbinieku rekvizīti;
10.6. Informācija par darbinieka amatu;
10.7. Elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā iekļaujamā informācija (bērna vārds, uzvārds)
10.8. Darbinieka fotogrāfija;
10.9. Obligātās veselības pārbaudes un darbinieka veselības stāvoklis;
10.10. Potenciālo un esošo darbinieku CV;
10.11. Objektos uzņemtās fotogrāfijas;
10.12. Objektos veiktās videonovērošanas video ieraksti;
10.13. Klientu sniegtās atsauksmes.

Personas datu apstrādes likumīgums

11. BauArt apstrādā personas datus balstoties uz sekojošiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:
11.1. Līgumiskā pamata, lai nodrošinātu pienācīgu līgumsaistību izpildi, kā arī pirms līgumsaistību dibināšanas, ja personas dati nepieciešami līguma sastādīšanai pirms tā noslēgšanas.
11.2. Normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei, lai BauArt, saskaņā ar tai saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos pienākumus.
11.3. Īstenojot BauArt Leģitīmās intereses, uz kurām, pirms datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas BauArt intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām, tā, lai BauArt komerciālās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt, saskaņā ar Privātuma politikas sadaļu Personas datu glabāšanas termiņi.
11.3.1. Lai nodrošinātu un uzlabotu klienta pieprasītā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;
11.3.2. Lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi;
11.3.3. Lai novērstu drošības riskus un veiktu preventīvos pasākumus;
11.3.4. Lai novērstu krāpniecību un zādzību;
11.3.5. Uzņēmuma tiešā mārketinga nolūkiem;
11.3.6. Lai nodrošinātu efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus.
11.4. Pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un lūgt pārtraukt datu apstrādi, saskaņā ar Privātuma politikas 33. punktu.

Personas datu apstrādes mērķi

12. BauArt apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:
12.1. Līgumsaistību dibināšana (darba līgumus, pakalpojumu līgumus, u.c.), norēķinu veikšana;
12.2. Potenciālo darbinieku atlase un darbinieku apliecību izgatavošana;
12.3. Lai tiktu nodrošināta darba devēja likumā noteikto pienākumu pildīšana (darbinieku algu aprēķināšana, izsniegšana; obligāto veselības pārbaužu dati darbinieka veselības stāvokļa novērtēšana attiecībā pret veicamo darbu; darba vides risku novērtējuma objektā izveidei; apdrošināšanas polišu nodrošināšana, u.c.);
12.4. Situācijas fiksēšana objektos un zādzības novēršana;
12.5. Dalība publisko iepirkumu konkursos.

Personas datu apstrādes principi

13. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
14. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem, vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.
15. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuru izpildei dati iegūti vai apstrādāti. BauArt personas datu glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 36. punktā.
16. Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos.
17. Personas dati ir būtiski un samērīgā apjomā attiecībā uz mērķiem, kuru izpildei tie iegūti vai apstrādāti.
18. BauArt nodrošina personas datu precizitāti, vajadzības gadījumā personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai, vai dzēsti.
19. Personas datu tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, t.i. aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Personas datu apstrāde

20. BauArt apstrādā personas datus godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, saprātīgi izmantojot pieejamos BauArt tehniskos resursus.
21. Lai nodrošinātu saistību izpildi ar Datu subjektu, BauArt ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu objektos, objektu apsargāšanu, u.c. Ja, pildot šos uzdevumus, BauArt sadarbības partneri apstrādā BauArt rīcībā esošos Datu subjekta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par BauArt rīcībā esošo personas datu Apstrādātājiem, un BauArt ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.
21.1. Gadījumos, kuros BauArt pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan BauArt, gan Apstrādātāji nodrošina personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un VDAR, kā arī neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Datu subjekta noslēgtā līguma saistību izpildei BauArt uzdevumā.

Personas datu apstrādātāji

22. SIA “DENOMIN”, vienotais reģistrācijas Nr.41203019374, sniedz grāmatvedības pakalpojumus par ko ir noslēgts spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošs pakalpojuma līgums.
23. Informāciju par Apstrādātājiem rīcībā esošo informāciju BauArt nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība

24. BauArt aizsargā Datu subjekta personas datus izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BauArt saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
24.1. Ugunsmūris un pretvīrusu programma;
24.2. E-pastu šifrēšana, konfidenciālu dokumentu pārsūtīšanas gadījumā;
24.3. Dzīvā apsardze BauArt komercdarbības telpās;
24.4. Ar paroli aizsargātas BauArt lietotās datu bāzes;
24.5. Ievērojot tīra galda politiku;
24.6. Uzturot personas datu apstrādes reģistru;
24.7. Nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar Datu pārziņa pārvaldībā esošajiem Personas datiem ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp šajā Privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;
24.8. Nodrošina, ka Personas dati netiek nejauši vai nelikumīgi dzēsti, bojāti, nozaudēti, laboti vai apstrādāti;
24.9. Nodrošina, ka Personas dati bez atļaujas netiek padarīti publiski pieejami, vai izpausti trešajām personām.

Datu subjekta tiesības

25. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi dati ir Pārziņa pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta datu apstrādi un pieprasīt to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to. Tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tās nav pretrunā ar BauArt pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos, vai tiek veikti sabiedrības interesēs.
26. Gadījumos, kuros personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu uzņēmuma leģitīmās intereses, personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot, turpretī pamatota personas datu dzēšanas pieprasījuma gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša personas datu dzēšana 30 dienu laikā no slēdziena par Datu subjekta pieprasījumu saņemšanas brīža.
27. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
27.1. Iesniedzot elektroniski aizpildītu veidlapu, kura atrodama www.bauart.lv, par Datu subjekta tiesību īstenošanu, sūtot to uz eva@bauart.lv , vai
27.2. Iesniedzot rakstiski aizpildītu veidlapu klātienē, BauArt biroja telpās Raiņa ielā 88, Talsos, LV-3201, par personas datu aizsardzību atbildīgajai personai Evai Grintālei.
28. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, BauArt pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
29. Atbildi BauArt nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā, vai nododot pastā ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura.
30. Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā. Nerisināmu strīdu gadījumā, Datu subjektam ir tiesības vērsties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, vai iesniegt prasību piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.
31. Datu apstrādes gadījumos, kuros tiesiskais pamats ir tikai un vienīgi Datu subjekta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sniegto piekrišanu atsaukt, pārtraucot turmpāko datu apstrādi, kas tikusi veikta pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu. Atsaucot piekrišanu, netiek pārtrauktas apstrādes, kuras tiek īstenotas pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
32. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kuras veiktas kamēr Datu subjekta piekrišana bijusi spēkā.
33. Datu subjekts var atsaukt piekrišanu tādā pašā veidā un formā, kā tā sniegta (rakstveita, elektroniski, u.c.), kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz visu informāciju par piekrišanu, tās būtību, no tās izrietošo personas datu apstrādi.

Personas datu saņēmēju kategorijas

34. Nododot personas datus trešajām personām, BauArt izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjektu informācijas konfidencialitāti.
35. BauArt rīcībā esošie personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kuros:
35.1. Datu nodošana trešajai personai ir Līgumā iekļauts nosacījums, kura izpildes rezultātā ir iespējams nodrošināt BauArt sniegto pakalpojumu.
35.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu.
35.3. Izpaust personas datus ir BauArt pienākums, saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
35.3.1. Uzraugošajām tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem, notāriem, bāriņtiesām, tiesu izpildītājiem, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts kasei, Valsts kontrolei, Latvijas Bankai, parlamentārās izmeklēšanas komisijai un citām Kredītiestāžu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām personām, lai tās izpildītu tām paredzētās funkcijas.
35.4. BauArt leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, iesniedzot prasību tiesā pret personu, kura aizskārusi BauArt leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas termiņi

36. BauArt apstrādā tās rīcībā esošos personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:
36.1. Kamēr līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;
36.2. Tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi vai izpildītu uzdevumu, kādam personas dati iegūti;
36.3. Tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu BauArt vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu. (Piemēram, lai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus, vai celt prasību tiesā);
36.4. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
36.5. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana.
Kad neviens no nosacījumiem vairs nav attiecināms, personas dati tiek dzēsti.
37. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva paraugnomenklatūru un glabāšanas termiņiem.
38. Objektā veiktie videonovērošanas dati tiek glabāti uzņēmuma serverī 7 dienas.

Citi noteikumi

39. BauArt pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos pakalpojumus, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā. Aktuālā datu apstrādes principu redakcija ir pieejama Bauart.lv mājaslapā.